EC 6.3.4.11     
Accepted name: biotin—[methylcrotonoyl-CoA-carboxylase] ligase
Reaction: ATP + biotin + apo-[3-methylcrotonoyl-CoA:carbon-dioxide ligase (ADP-forming)] = AMP + diphosphate + [3-methylcrotonoyl-CoA:carbon-dioxide ligase (ADP-forming)]
Other name(s): biotin-[methylcrotonoyl-CoA-carboxylase] synthetase; biotin-β-methylcrotonyl coenzyme A carboxylase synthetase; β-methylcrotonyl coenzyme A holocarboxylase synthetase; holocarboxylase-synthetase
Systematic name: biotin:apo-[3-methylcrotonoyl-CoA:carbon-dioxide ligase (ADP-forming)] ligase (AMP-forming)
References:
1.  Höpner, T. and Knappe, J. Einbau von Biotin in β-methylcrotonyl-CoA-carboxylase urch Holocarboxylase-synthetase. Biochem. Z. 342 (1965) 190–206. [PMID: 5867144]
[EC 6.3.4.11 created 1972]