EC 3.5.1.86     
Accepted name: mandelamide amidase
Reaction: (R)-mandelamide + H2O = (R)-mandelate + NH3
Glossary: (R)-mandelate = (R)-2-hydroxy-2-phenylacetate
Other name(s): Pseudomonas mandelamide hydrolase
Systematic name: mandelamide hydrolase
References:
1.  Yamamoto, K., Oishi, K., Fujimatsu, I. and Komatsu, K. Production of R-(-)-mandelic acid from mandelonitrile by Alcaligenes faecalis ATCC 8750. Appl. Environ. Microbiol. 57 (1991) 3028–3032. [PMID: 1660699]
[EC 3.5.1.86 created 2000]