Methanofuran

Methanofuran    R =

Methanofuran b    R =

Methanofuran c    R =

Systematic Names:

Methanofuran
4-[4-(2-{[(4R*,5S*)-4,5,7-tricarboxyheptanoyl]-γ-L-glutamyl-γ-L-glutamylamino}ethyl)phenoxymethyl]furfurylamine

Methanofuran b
4-{4-[2-(L-γ-glutamyl-γ-L-glutamyl-γ-L-glutamyl-γ-L-glutamylamino)ethyl]phenoxymethyl}furfurylamine

Methanofuran c
4-[4-(2-{[(2ξ,4R*,5S*)-4,5,7-tricarboxy-2-hydroxyheptanoyl]-γ-L-glutamyl-γ-L-glutamylamino}ethyl)phenoxymethyl]furfurylamine


Return to:
enzymes homepage
EC 1.2.99.5 formylmethanofuran dehydrogenase
EC 2.3.1.101 formylmethanofuran—tetrahydromethanopterin N-formyltransferase